tools -> config

查看蚂蚁蛋全局配置

tools/config 使用说明
[root@mydan tools]# ./config agent
---
argv: /home/work/mydan/dan/agent/argv
auth: /home/work/mydan/etc/agent/auth
conf: /home/work/mydan/dan/agent/conf
lib: /home/work/mydan/dan/agent/lib
path: /home/work/mydan/dan/agent/path
port: 65111
[root@mydan tools]# ./config agent.port
65111
[root@mydan tools]#


参数说明:
     无参数,显示所有全局配置
     子系统名, 返回子系统的所有配置
     子系统名.具体参数 返回具体某个参数